Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2017

wilcza
20:26
8672 755c
Reposted frommeem meem
wilcza
20:20
3791 5797
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viadisheveled disheveled
wilcza
20:19
2422 27a8 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaBadyl Badyl
wilcza
20:19
Chatroulette 2
Reposted fromvolldost volldost viaBadyl Badyl
wilcza
20:18
Reposted fromkelu kelu viav3bso v3bso
wilcza
20:17
Windows being Windows
Reposted fromvolldost volldost viaschaaf schaaf
wilcza
20:11
8060 2980 500
Reposted fromtfu tfu viapleple pleple
wilcza
20:10
3802 6316 500
Reposted frommsofall msofall viathenatuss thenatuss
20:10
5216 bb43 500
Reposted fromdivi divi viathenatuss thenatuss
wilcza
20:09
8638 c49a
Reposted fromMeshirr Meshirr viaveryrude veryrude
wilcza
20:08
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viathenatuss thenatuss
wilcza
20:08
7614 4bf0 500
A brief guide on avatars and politics
Reposted fromvolldost volldost viaSardion Sardion
wilcza
20:07
4334 17b0 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viavogel vogel
20:03
3757 061f 500
Reposted fromkimik kimik viamatuss matuss
wilcza
20:02
wilcza
20:01
5560 6a0f
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viamatuss matuss
wilcza
20:01
7941 8ea7
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viapulczynski pulczynski
wilcza
20:00
1176 bf91
Reposted fromedcW edcW viavogel vogel
wilcza
19:59
8401 bc39
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapulczynski pulczynski
wilcza
19:58
0494 ded9 500
Reposted fromteijakool teijakool viamatuss matuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl